Gruppen in der OGS

Gruppe 1:

Frau Kinder / Herr Gallert / Frau Pohlmann

Raum A 1.01 / A 1.02

Klassen 1a / 1b / 1c

(OGS und 13.10 zusammen)

Gruppe 2.1:

Herr Bläsing / Frau Berndt / Frau Fischer

Raum A 2.01

Klasse 2a

(OGS nur Klasse 2a und 13.10 Klasse 2a/b/c komplett)

Gruppe 2.2:

Frau Simon / Herr Schmeling

Raum A 2.02

Klassen 2b / 2c

(nur OGS, keine 13.10)

Gruppe 3:

Frau Kilber / Frau Ebbert

Raum C 0.04 / C 0.05

Klasse 3a / 3b / 3c

Gruppe 4:

Frau Martin / Frau Belender

Raum A 2.04 / A 2.05

Klasse 4a / 4b / 4c

(OGS und 13.10 zusammen)

Mensa:

Frau Schmitten / Frau Donner

Raum A 1.05